Aktualności

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się je dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, nauczycielami i innymi dorosłymi, prezentujących zachowania utrudniające realizację zdań rozwojowych odpowiednich dla danego etapu rozwoju dzieLiczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne

Cele ogólne:

 • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,

 • budowanie adekwatnej samooceny,

 • rozpoznawanie emocji swoich i cudzych,

 • ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,

 • umiejętność uważnego słuchania,

 • umiejętność odraczania gratyfikacji i czekania na własną kolej,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • umiejętność radzenia sobie z porażką,

 • opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,

 • pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,

 • stymulowanie twórczego myślenia,

 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,

 • gospodarowanie własnym czasem.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi współdziałać w grupie,

 • tworzy normy grupowe,

 • dokonuje samopoznania,

 • potrafi różnicować i określać emocje,

 • ma poczucie własnej wartości,

 • wypracowuje własne metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem,

 • potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać,

 • rozpoznaje zachowania asertywne i próbuje zachowywać się asertywnie,

 • nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów,

 • rozwija twórcze myślenie,

 • kształtuje umiejętności postrzegania sukcesu, podejmowania decyzji, gospodarowania własnym czasem.

Procedury osiągania celów:

1. Metody i techniki pracy z grupą: wykład, dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe, psychodrama, zabawy integracyjne, zabawy edukacyjne, burza mózgów”, gry grupowe, rysunki i inne prace plastyczne.

2. Formy pracy: grupowe

3. Środki dydaktyczne: kredki, papier, plastelina, pisaki, gry planszowe, audiowizualne,

Propozycje kryteriów oceny:

 • wzmocnienie pozycji w grupie,

 • wyższa samoocena,

 • zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych,

 • poprawa funkcjonowania ucznia w grupie.

 • Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:

 • bieżąca obserwacja ucznia,

 • badanie socjometryczne klasy na początku i na końcu roku szkolnego (w zależności od potrzeb i pozycji w grupie),

 • analiza indywidualnych postępów ucznia,

 • informacja zwrotna od uczniów, wychowawcy klasy, nauczycieli.

Treści kształcenia:

 1. Umocnienie wiary w siebie poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron ucznia, dostarczanie pozytywnych doświadczeń- sukcesu.

 2. Rozwój emocjonalny -rozpoznawanie i wyrażanie emocji.

 3. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb , marzeń, celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności jako wartości nadrzędnej dla każdego człowieka.

 4. Radzenie sobie z różnymi trudnościami: jak walczyć ze stresem , strachem, agresją.

 5. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.

 6. Stymulowanie twórczego myślenia.

 7. Opanowanie umiejętności dobrego komunikowania się.

 8. Rozumienie i opanowanie reguł współistnienia w grupie.

 9. Korzyści płynące z aktywnego słuchania.

 10. Stosowanie zasad asertywności w kontakcie a drugim człowiekiem.

 11. Czy jestem tolerancyjny?

 12. Racjonalne gospodarowanie własnym czasem jako droga do samorozwoju.

 

oprac. Małgorzata Ufniarz 
pedagog specjalny

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies