Aktualności

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły oraz w środowisku społecznym.

Dla kogo pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

- z niepełnosprawności;

- z niedostosowania społecznego;

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- z zaburzeń zachowania lub emocji;

- ze szczególnych uzdolnień;

- ze specyficznych trudności w uczeniu się;

- z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

- z choroby przewlekłej;

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- z niepowodzeń edukacyjnych;

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

- sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Diagnoza

Przeprowadzana diagnoza w szkole ma na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w oddziałach przedszkolnych i szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Podczas przeprowadzania diagnozy szkoła współpracuje z rodzicami, rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami, specjalistami i placówkami wskazanymi przez rodzica dziecka.

Szkoła rozpoznaje potrzeby ucznia poprzez (diagnozuje):

w oddziałach przedszkolnych: obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

w szkole: obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;

w oddziałach przedszkolnych i szkole: prowadzenie badań (przesiewowych i pogłębionych) i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Jeśli mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach  przedszkolnych i szkole nie następuje poprawa funkcjonowania występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia;

- zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

- porad i konsultacji;

- warsztatów.

 Formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,  zostają przekazane rodzicom uczniów.

Dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna

Rodzice dzieci posiadających dokumentację psychologiczno-pedagogiczną (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej, zaświadczenie lekarskie),  składają kserokopie wyżej wymienionej dokumentacji w sekretariacie szkoły. W okresie pandemii, wszelkie dokumenty przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej

Dostarczenie wspomnianych dokumentów umożliwi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi.

Rodzice mogą wnioskować o wydanie opinii szkolnej o uczniu. W celu otrzymania opinii szkolnej o dziecku, rodzice składają wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie opinii. 

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się w szkole  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zwany IPET. Rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji swojego dziecka, opracowywanej na potrzeby organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziałach przedszkolnych i szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom w ramach godzin konsultacji.

Oprac. Małgorzata Ufniarz

Pedagog specjalny


 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies